EN

ΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αρχίζει από την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 η υποβολή αιτήσεων ανέργων, που κατοικούν στον Δήμο Νάουσας, για συμμετοχή στη δράση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνεργασία με πυξίδα την απασχόληση» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης στο Δήμο Νάουσας», προϋπολογισμού 400.000 €,  η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοικοι του Δήμου Νάουσας
 • Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 • Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:
  • άνεργες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας
  • νέοι άνεργοι κάτω των 25 ετών
  • μακροχρόνια άνεργοι 

Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι μπορεί να είναι οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 €.

Σκοπός του Σχεδίου Τοπικής Συνεργασίας υπέρ της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) είναι οι άνεργοι μέσα από συγκεκριμένες δράσεις να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη εκατόν πενήντα (150) ανέργων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην αγορά εργασίας ως εξής:

 • Πενήντα (50) άτομα σε θέσεις μισθωτής εργασίας
 • Τριάντα πέντε (35) άτομα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
 • Σαράντα πέντε (45) άτομα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της δικής τους επιχείρησης
 • Είκοσι (20) άτομα για ίδρυση δύο (2) κοινωνικών επιχειρήσεων

Επίσης, οι Δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν οι ωφελούμενοι στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης
 • Παρακολούθηση προγραμμάτων συνοδευτικής επιμόρφωσης

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία με πυξίδα την απασχόληση» συμμετέχουν ως εταίροι οι ακόλουθοι φορείς:

 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Κ.Ε.Κ. ΓΝΩΣΗ Α.Ε.
 • Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Νάουσας Α.Ε. ΟΤΑ
 • Δήμος Νάουσας
 • Εμπορικός Σύλλογος Νάουσας
 • Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Νάουσας
 • Ένωση Ξενοδόχων Ημαθίας
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΝΩΣΗ
 • Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από 02/12/2013 έως και 04/01/2014, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 14:00, στα γραφεία των εταίρων:

 • Στο Κεντρικό κατάστημα του Δήμου Νάουσας, Πλατεία Δημαρχίας 30, Νάουσα. Υπεύθυνες κες Μαρία Φύκατα και Χρύσα Τασιώνα, τηλ. 2332350300.
 • Στα τρία (3) Κ.Ε.Π. του Δήμου Νάουσας και ειδικότερα:
  • Κ.Ε.Π. Νάουσας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Νάουσα, τηλ. 2332350000
  • Κ.Ε.Π. Ανθεμίων, Δημοτικό κατάστημα Κοπανού, τηλ. 2332350513,18
  • Κ.Ε.Π. Ειρηνούπολης, Δημοτικό κατάστημα Ειρηνούπολης, τηλ. 2332350632,33
  • στα γραφεία του ΚΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΝΩΣΗ, 2ο χλμ Νάουσας – Σ.Σ. Νάουσας, κα Τσέλιου Σωτηρία, τηλ. 2332028708.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι συνημμένα με το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής θα υποβάλλουν και τα εξής έγγραφα: 

 1. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένο)
 2. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ (επικυρωμένο)
 3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ - ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερό ή άλλης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας ή υπεύθυνη δήλωση)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
 5. Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (Οικονομικό έτος 2013)
 6. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (μόνο για τους ασφαλισμένους ΟΓΑ)
 7. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας για το οικονομικό έτος 2011 (μόνο για τους ασφαλισμένους ΟΓΑ)
 8. Πρόσφατη Φωτογραφία 
 9. Βιογραφικό σημείωμα

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σε απλά φωτοαντίγραφα και εφόσον υπάρχουν:

 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (για μισθωτούς)
 • Βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό τομέα (για τους επαγγελματίες)
 • Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών ή/και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
 • Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης
 • Φωτοτυπία πτυχίων σπουδών/ ξένων γλωσσών αναγνωρισμένων & αντίστοιχες μεταφράσεις

Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργασία με πυξίδα την απασχόληση», κατόπιν της από 23/12/2013 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή στο «Σχέδιο τοπικής συνεργασίας υπέρ της απασχόλησης στο Δήμο Νάουσας» να παραταθεί έως την Παρασκευή 24/01/2014.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Print-icon 

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

Καραολή - Δημητρίου 20, Καλαμαριά Τ.Κ. 55131, Θεσσαλονίκη
Τηλ./Fax: 2310410121 Εmail: [email protected]
Login-iconLogin