Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ)

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» υλοποιεί την Πράξη «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη», έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 

Το έργο «Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη» αποτελεί ένα εγχείρημα συνένωσης των δυνάμεων των τοπικών επιχειρηματικών και αναπτυξιακών φορέων, που θα συμβάλλει στη διεύρυνση και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς του σύγχρονου πολιτισμού, με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας σε επαγγέλματα σχετικά με τον πολιτισμό (π.χ. αρχαιολόγοι, εικαστικοί, συντηρητές έργων τέχνης, μουσικοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, κλπ).

Αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία  εκατόν τριάντα (130) ανέργων, που προέρχονται από τους τομείς του πολιτισμού. Ειδικότερα, μέσα από δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, για την απόκτηση επαγγελματικών και οριζόντιων προσόντων, αλλά και δράσεις συμβουλευτικής πληροφόρησης, υποστήριξης και δικτύωσης των ωφελουμένων ανέργων θα υποστηριχθούν προκειμένου είτε να ασκήσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε να στελεχώσουν υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.politismos-ergasia.gr/

 

H αντιμετώπιση του εντεινόμενου φαινομένου της ανεργίας αποτελεί βασική προτεραιότητα όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε., ειδικότερα στη σημερινή χρονική στιγμή που η οικονομική κρίση κλιμακώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και οι δείκτες της ανεργίας παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη τάση. Επιπλέον, με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου και τις δυνατότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, καταρτίστηκε το παρόν έργο του οποίου βασικός στόχος είναι: η δημιουργία ενός ευέλικτου και ολοκληρωμένου μηχανισμού προώθησης στην απασχόληση 100 ανέργων που διαβιούν στην Π.Ε. Χίου στη βάση της εξειδίκευσής τους στις ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε καίριες ειδικότητες. 

Οι επιμέρους στοχεύσεις του έργου αφορούν στις εξής:
  • Υποστήριξη των 100 επιλεγμένων ανέργων για την αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, αλλά και την εξοικείωσή τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες ΤΠΕ, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες που θέτει η μετάβαση στην οικονομία της γνώσης
  • Ενίσχυση της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στις καινοτόμες δραστηριότητες
  • Βελτίωση της απασχολησιμότητας και τόνωση της αυτοπεποίθησης των ωφελούμενων ανέργων
  • Διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με υπαρκτές ανάγκες των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, ώστε να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ευελιξία της τοπικής οικονομίας
  • Βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής παρέμβασης.
Επιμέρους στόχος της παρέμβασης αποτελεί η ενεργοποίηση των τοπικών φορέων για την απόκτηση κοινής συναντίληψης και δράσης, γεγονός που υπαγορεύεται από τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των διαδικασιών υλοποίησης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του έργου. 

Με γνώμονα τα τοπικά δεδομένα και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Π.Ε. Χίου, το έργο έχει ως επίκεντρο τους εξής τομείς:
  • Τουρισμό
  • Αγροτική οικονομία
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.chios-ergasia.net/

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με τη συμμετοχή των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς, υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης».

Στόχος του Σχεδίου είναι η κινητοποίηση και ενδυνάμωση των τοπικών φορέων της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ανέργων, μέσω της εξειδικευμένης διάγνωσης των τοπικών αναγκών και της ανάδειξης των ιδιαιτέρων τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Το Σχέδιο Δράσης αφορά την ένταξη 160 ατόμων ανέργων αντρών και γυναικών που ανήκουν στις ομάδες στόχου:

Η περιοχή παρέμβασης του Σχεδίου περιλαμβάνει τους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Πυλαίας- Χορτιάτη και Καλαμαριάς, αποτελώντας μια διευρυμένη τοπική ενότητα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.asprota.gr

 

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς», έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

Το έργο έχει ως επίκεντρο την προετοιμασία 150 ανέργων, οι οποίοι θα ανήκουν στις ακόλουθες ομάδες - στόχους:

 Το Σχέδιο θα έχει γεωγραφική εμβέλεια το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και θα επικεντρωθεί στους εξής τομείς: Μεταποίηση, υπηρεσίες με έμφαση στις ΤΠΕ και σε εκείνες που υποστηρίζουν τη μεταποίηση, διαμετακόμιση, εμπόριο, αγροτική επιχειρηματικότητα – αγροτουρισμός, πράσινη οικονομία, περιβάλλον και κοινωνικές υπηρεσίες.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.synergeinkilkis.gr

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη της απασχόλησης» υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης τοπικό σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Το τοπικό σχέδιο δράσης «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόληση» ενισχύει την απασχόληση στους εξής τομείς:

Απευθύνεται σε 160 ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης,  οι οποίοι ωφελούνται άμεσα μέσω:

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.thesap.grΓνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ
Powered by active³ CMS - 20/7/2024 6:56:47 πμ