ΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 20/02/2013

Η Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία επιθυμεί να προβεί στην σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 2 «Μελέτη προσφοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα πολιτισμού- ανάδειξη χάσματος δεξιοτήτων- προσδιορισμός ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων με έμφαση στις νέες τέχνες που δημιουργούνται μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ» με αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».

Αναλυτικά, τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο νέος Συνεργάτης είναι:

Το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.

Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν Βιογραφικά Σημειώματα από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης έως τις 25/02/2013 και ώρα 16:00.

Για περισσότερες, πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τον κ. Αβραάμ Πηλείδη στο τηλ. 2310-410121 κατά τις ώρες 10:00-14:00.Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ
Powered by active³ CMS - 18/5/2024 2:00:57 μμ