ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 25/2/2012

H ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση του έργου της λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης (Financial Manager) του έργου με τίτλο: «Integrated Program for skills enhancement of human resources in fashion sectors and facilitation of employees’ mobility in the cross-border region» και διακριτικό ακρωνύμιο: «SKILLS IN FASHION», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «CROSS-BORDER PROGRAMME GREECE-BULGARIA 2007-2013»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Αβραάμ Πηλείδη στο τηλ. 2310-410121 κατά τις ώρες 09:00-17:00 έως την 29/2/2012

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του υποψήφιου αναδόχου θα είναι η παρακολούθηση, ανάλυση και καταγραφή όλων των οικονομικών και λογιστικών δράσεων του έργου, ο έλεγχος των δικαιολογητικών σχετικά με την επιλεξιμότητα και την πληρότητά τους (έγκριση δαπάνης, χρέωση στο έργο, σωστοί κατ’ αναλογία υπολογισμοί κλπ.), η παραλαβή κι αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση σε αυτά, ο προσδιορισμός των ειδικών χειρισμών στα δικαιολογητικά δαπανών, όπου αυτό απαιτείται, η ημερήσια ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων ώστε να εξασφαλίζεται η ορθότητα και η επικαιρότητά τους και η παρακολούθηση και τήρηση της σχετικής φορολογικής κι εργατικής νομοθεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την έδρα τους σε χώρα της Ε.Ε.,  καλούνται να προσκομίσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.»Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ
Powered by active³ CMS - 21/10/2019 5:41:17 μμ