ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 25/1/2012

H ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ανακοινώνει ότι θα προβεί στη σύναψη σύμβασης έργου με απόφοιτο οικονομικής ή πολυτεχνικής σχολής για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Κατάστασης της Τοπικής Αγοράς Εργασίας για την περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης που θα περιλαμβάνει τους Δήμους Καλαμαριάς, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού και Θέρμης» στο πλαίσιο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της αίτησης χρηματοδότησης της Δράσης 1 της Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», η οποία θα υποβληθεί για χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη με επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-01-2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 4) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης, ο υποψήφιος θα αναλάβει τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και την εκπόνηση της Μελέτης. Τα στατιστικά στοιχεία που θα αναζητηθούν και θα επεξεργαστούν αφορούν σε:

Η μελέτη πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 29/02/2012 και ο αναμενόμενος χρόνος απασχόλησης για την εκπόνηση της Μελέτης εκτιμάται σε 18,31 ανθρωποημέρες απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι οικονομικών ή πολυτεχνικών σχολών καλούνται να προσκομίσουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως τις 30/01/2012.

Για περισσότερες, πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν τον κ. Αβραάμ Πηλείδη στο τηλ. 2310-410121 κατά τις ώρες 09:00-17:00.

 Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ
Powered by active³ CMS - 28/9/2022 6:05:52 μμ